Kurator

Jag heter Maja Hamskär och arbetar som skolkurator på Engelbrektsskolan.

Mitt uppdrag är att arbeta med huvudsakligen förebyggande psykosociala insatser för att skolans elever ska ha goda förutsättningar att utvecklas och nå undervisningsmålen. Detta innebär att jag är drivande i skolans likabehandlingsarbete och i arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Jag samarbetar även med lärare kring skolans värdegrundsarbete, exempelvis kring värdegrundslektioner, temadagar och inom sex- och samlevnadsundervisningen.

Jag träffar enskilda elever för kortare stödinsatser och/eller bedömningssamtal, vanligtvis ca 1-3 samtal. När behov finns hjälper jag eleven att komma vidare till exempelvis Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), ungdomsmottagningen, eller annan specialisthjälp.

Om du som är vårdnadshavare har oro för ditt barn är du välkommen att kontakta mig för råd och stöd.

Jag arbetar heltid och finns som regel på skolan varje dag. Mitt rum finns längst ner i A-huset utanför matsalen.

 

Välkommen att ta kontakt!

 

maja.hamskar@stockholm.se

Telefon: 08-508 454 26

Mobil: 076-124 54 26

 

Välkommen!

 

Dela:
Kategorier: