Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Vad menar vi med Elevhälsa?

Elevhälsa är ett mycket vitt begrepp. Det är insatser som görs för att alla elever skall ha det bra i skolan. Vissa elever behöver mer uppmärksamhet och omsorg än andra och skall därför ha tillgång till särskilda insatser.

Skolan har ett särskilt ansvar för att de elever som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar ska i första hand ges inom den grupp eller klass som eleven tillhör.

Kriterier för att identifiera elever i behov av särskilt stöd är:

  • Elever som inte uppnår kunskapskraven
  • Hög frånvaro
  • Funktionsnedsättning
  • Sociala problem/relationsproblem/diskriminering/kränkning
  • Neuropsykiatriska problem

Syftet med allt elevhälsoarbete är att såväl enskilda elever som elevgrupper skall nå uppsatta mål utifrån läroplan och kursplaner. Dessa mål innefattar såväl intellektuella som sociala kunskaper och färdigheter. För att uppnå detta krävs ett samarbete mellan skola, elev och förälder.

Mentorn har ansvaret för det primära elevhälsoarbetet i klassen/gruppen och står därför för den direkta kontakten mellan skola och hem när det gäller enskilda elever.
Många problem kan lösas inom arbetslagets ram och elevhälsan är en viktig arbetsuppgift för arbetslaget, både för att stödja varandra i det enskilda elevhälsoarbetet och för att vidta åtgärder inom arbetslagets ram (omgrupperingar, omfördelning av resurs mm.).

Som stöd för mentorer, arbetslag, elever och föräldrar finns elevhälsoteamet. I EHT ingår skolledningen, psykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog.

 

 

Dela:
Kategorier: