Engelbrektsskolan startar värdegrundsprojekt; Du är bra som du är!

Steve Posch förstelärare i värdegrund och profilledare för fotbollsprofilen har tillsammans med Mikaela Kjellgren profilledare Bild/Film/Design varit drivande tillsammans med övriga profilledare på skolan för att lyfta värdegrundsfrågor på Engelbrektsskolan och i profilundervisningen. Tanken är att detta skall bli ett ständigt återkommande inslag i profilerna och även i elevernas skoldag och undervisning med start VT 18.

Mer info hur arbetet kommer att se ut i de olika profilerna och hur mentorer kan jobba med detta på mentorstiden kommer senare.

Värdegrundsprojektet: Du är bra som du är!

Bakgrund till projektet:

  • Värdegrund är något som skolan ständigt måste arbeta med både i främjande, förebyggande samt åtgärdande form, detta arbete ska inte krocka med ämnesundervisningen utan integrerat vara en del av hela skolans verksamhet.
  • Engelbrektsskolan har under det senaste läsåret aktualiserat värdegrundsbegreppet och bl.a. utvecklat nya rutiner för det åtgärdande arbetet. En utmaning som ständigt finns är hur vi i vår dagliga verksamhet arbetar främjande med värdegrund utan att detta påverkar vår möjlighet till att arbeta med de konkreta ämnesfärdigheterna som finns angivna i LGr11.
  • Personalen har också under vt-17 även lyft värdeord som trygghet, lärande och kunskap som en viktig del av skolans verksamhet och ”du är bra som du är” är en möjlighet att konkretisera detta.
  • På skolan har vi profiler där vi har identifierat möjligheter att använda mer tid för det främjande arbetet och därför kommer vi att arbeta med projektet ”Du är bra som du är” med start under vt 18.
  •  

Övergripande Syfte

Syftet med projektet är att arbeta främjande och konkretiserat med värdegrundsarbete utifrån skolverkets riktlinjer i LGR 11.

Syftet är även att elevernas självkänsla stärks samt att gemenskapen på skolan mellan elever utvecklas och befästs.

Metod

Metodiken i ”du är bra som du är” tas fram av profilledarna samt i viss mån externa samarbetspartners.

Profilerna (åk 4-8) som finns på skolan arbetar utifrån profilens inriktning samt elevernas behov i respektive profil mellan v. 3-6 under VT-18.

Även mentorstiden under dessa veckor används så att eleverna kan återkoppla med övriga klassen kring vad man arbetar med på sin profiltid och delge varandra om den pågående processen.

Mål

Målet med projektet är tvådelat. En målsättning är att elevernas självkänsla och gemenskapen på skolan efter projektet blir ännu bättre. 

Ett annat mål är att genom elevarbeten/symboler synliggöra och befästa budskapet på skolan som en permanent del av skolans värdegrund.

 

 

 

Dela:
Kategorier: